Zásady ochrany osobních údajů

Správce údajů:

REDO Leadership Partners s.r.o.
Šeříková 417, 252 43 Průhonice
Kontaktní osoba: Vladimír Kludaj, vladimir.kludaj@gmail.com, tel. +420 777 322 227

Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře na webových stránkách zpracováváme jako Správce, tzn. určujeme za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefon.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů v rozsahu nutném pro řádné poskytování služeb Správcem údajů pro účely zpracování, jímž je koučink, mentorink, terapeutická metoda Cesta, konzultace, dále zasílání informačních a
marketingových e-mailů a ochrana práv Správce údajů v případě sporů vzniklých ze smluvního vztahu mezi Vámi jako klientem a Správcem údajů jako poskytovatelem služeb.

Správce údajů může veškeré osobní údaje zpřístupnit svým spolupracujícím osobám (kouč, fyzioterapeut, psychoterapeut, výživový poradce, případně jiný konzultant nebo poradce), je-li to v zájmu klienta.

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu tří let po jeho ukončení.

Vaše práva:
– Požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vašich osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
– Odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
– Podat stížnost u dozorovaného úřadu.

Souhlasem berete na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu dle tohoto souhlasu je smluvním požadavkem a že máte povinnost osobní údaje poskytnout, aby Vám Správce údajů jako poskytovatel služeb mohl řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je Správce údajů jako poskytovatel služeb oprávněn bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

Správce prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účinnost: 

Tyto zásady jsou účinné od 1. 12. 2020.

Veškeré nakládání s osobními údaji na se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek je Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.